Fotovõistlus „Minu Kreeka. Vaade Eestist“

TINGIMUSED.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Reeglid puudutavad fotovõitluse organiseerimise ja korraldamise korda. Fotovõistluse nimi on „Minu Kreeka. Vaade Eestist“ (edasi – Fotovõistlus).

1.2. Fotovõistlus korraldatakse Kreeka Vabariigi iseseisvuse 200 aasta juubeli auks. Selle eesmärgiks on Eesti-Kreeka omavahelisi kultuurilisi sidemeid tugevdada ja arendada.

1.3. Fotovõistlus korraldatakse internetis, Facebooki lehel: www.facebook.com/kreekatoit. Fotovõistluse Reegleid saab lugeda veebilehel: www.egrcc.ee.

1.4. Fotovõistluse korraldaja on Eesti-Kreeka Kultuurikeskus ja Kaubanduskoda MTÜ, registrinumber 80591222 (edasi – Korraldaja). Fotovõistluse kaaskorraldaja on Tyche Industries OÜ, registrinumber 12227849 (edasi – Kaaskorraldaja).

1.5. Fotovõistlus korraldatakse teovõimeliste füüsiliste isikute vahel, kes on täiskasvanud Eesti elanikud ja vastavad käesolevate Reeglite nõuetele (edasi – Osalejad/Osaleja). Fotovõistlusel ei saa osaleda Korraldaja ja Kaaskorraldaja töötajad ning nende pereliikmed.

1.6. Fotovõistlus ei ole loterii või mingi teine hasartmäng. Osalemine Fotovõistlusel on tasuta.

1.7. Auhinnafondi moodustab Kaaskorraldaja omal kulul.

2. AUHINNAD

2.1. Kuus auhinnavõitjat saavad kreeka traditsiooniliste magustoitude komplekti, mis koosneb halvaast, loukoumist ja kataifist.

2.2. Rahalises ekvivalendis auhinda ei anta välja.

2.3. Korraldajal/Kaaskorraldajal on õigus ülaltoodud auhinna vahetada samaväärse auhinna vastu.

2.4. Auhindadega varustaja on Fotovõistluse Kaaskorraldaja.

3. FOTOVÕISTLUSE KORRALDAMISE KORD ja TÄHTAJAD

3.1. Fotode saatmisetähtaeg on: 10. kuni 20. märtsini 2021 (kaasa arvatud).

3.2. Fotovõistlusel osalemiseks Osaleja peab laadima fotot Facebooki lehele üles: www.facebook.com/kreekatoit. Osalemiseks tuleb ka lehte jälgida ning „Meeldib“ vajutada.

3.3. Fotovõistluse võitjaid kuulutatakse välja 23. märtsil 2021.

3.4. Fotovõistluse auhindu saab saada 24. kuni 31. märtsini 2021 (kaasa arvatud). Auhindu kas antakse välja Tallinnas Lootsi 8 aadressil, või saadetakse kuhu tahes Itella postiautomaadiga. Postikulud kannab Kaaskorraldaja.

3.5. Osaleja saab laadida üles mitte rohkem kui 2 fotot.

3.6. Korraldaja kontrollib, kas üleslaaditud fotod vastavad käesolevate Reeglite nõuetele. Korraldajal on õigus lükata fotosid tagasi, kui nad rääkivad Eesti Vabariigi seadustele või käesoleva Reeglite nõuetele.

3.7. Osaledes Fotovõistlusel, Osaleja kinnitab, et ta on käesolevate Reeglitega täiesti nõus, ja annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks ja töötlemiseks sel määral, mil ta neid ise annab.

3.8. Fotovõistluse auhinnavõitjad annavad nõusoleku selleks, et nende fotod ilmuvad fotogaleriis veebilehel www.egrcc.ee.

3.9. Osalejad kinnitavad, et nad on oma fotode autorid ja et nad omavad eksklusiivset õigust neid kasutada osalemiseks Fotovõistlusel. Osalejad ka kinnitavad, et nendel on vastavad load saadud kõigist isikutest, kelle õigused võivad olla puudutatud, kui foto on kasutatud Fotovõistluse osalemiseks. Juhul, kui kolmandatel isikutel ilmuvad mingisugused pretensioonid, kui nende intellektuaalsed õigused on rikutud, Osaleja kohustub neid pretensioone iseseisvalt rahuldada. Korraldaja ja Kaaskorraldaja ei kanna vastutust juhul, kui mõned autoriõigused on rikutud.


4. FOTODE KRITEERIUMID

4.1. Fotovõistlusel saavad osaleda ainult fotod, mis olid tehtud Kreekas.

Võimalikud kategooriad on järgmised:

 • linn
 • loodus
 • kultuuripärand

Osaleja kohustub Fotovõistluse reegleid järgida ja kinnitab, et informatsioon fotode kohta on õige ja täpne. Korraldaja otsus on lõplik kõikide küsimuste kohta, mis puudutavad Fotovõistlust.

4.2. Fotovõistlusel ei saa osaleda järgmised fotod:

 • erootilised fotod;
 • fotod, mis propageerivad vägivalda või on solvavad;
 • madala kvaliteediga fotod või fotod vesimärkide, daatumite, templitega jne.;
 • fotod, mille sisu räägib Eesti Vabariigi seadustele vastu;
 • fotod, mis ei vasta Fotovõistluse teemale
 • kollaažid.

4.3. Iga fotoga peab kaasnema kommentaar. Kui võimalik on, peaks märkima ka pildistamiskoht ja -aeg.

5. AUHINNAVÕITJATE MÄÄRAMINE

5.1. Fotovõistluse auhinnavõitjad on:

 • 3 Osalejat, kelle fotod meeldisid kõige rohkem inimestele Fotovõistluse korraldamiskeskkonnas: www.facebook.com/kreekatoit
 • 3 Osalejat, kelle fotosid valib žürii välja. Žüriid moodustavad Korraldaja ja Kaaskorraldaja. Žürii koosseisust teatatakse hiljem.

УСЛОВИЯ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения фотоконкурса «Моя Греция. Взгляд из Эстонии».

1.2. Фотоконкурс проводится в честь двухсотлетия независимости Греческой Республики и имеет своей целью развитие культурных связей между Эстонией и Грецией.

1.3. Фотоконкурс проводится в интернете, на странице в Facebook: www.facebook.com/kreekatoit. Правила Фотоконкурса расположены на сайте www.egrcc.ee.

1.4. Организатором Фотоконкурса является Eesti-Kreeka Kultuurikeskus ja Kaubanduskoda MTÜ, регистрационный код 80591222 (далее – Организатор). Соорганизатором Фотоконкурса является Tyche Industries OÜ, регистрационный код 12227849 (далее – Соорганизатор).

1.5. Фотоконкурс проводится среди дееспособных физических лиц, проживающих на территории Эстонии, достигших 18 (восемнадцати) лет и отвечающих требованиям настоящих Правил (далее – Участники/Участник). В Фотоконкурсе не могут принимать участие работники Организатора и Соорганизатора и члены их семей.

1.6. Фотоконкурс не является лотереей либо иной азартной игрой. Участие в Фотоконкурсе бесплатно.

1.7. Призовой фонд Фотоконкурса формируется за счёт средств Соорганизатора.

2. ПРИЗЫ

2.1. 6 призёров получат набор традиционных греческих сладостей, состоящий из халвы, катаифи и лукума.

2.2. Приз в денежном эквиваленте не выдаётся.

2.3. Организатор/Соорганизатор оставляет за собой право заменить приз равнозначным призом.

2.4. Призы предоставляются Соорганизатором Фотоконкурса.

3. СРОКИ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

3.1. Срок предоставления фотографий на конкурс: с 10 по 20 марта 2021 года включительно.

3.2. Подачей заявки будет считаться размещение фотографии Участником на странице в Facebook www.facebook.com/kreekatoit. Предварительно необходимо стать подписчиком страницы и поставить ей отметку «нравится».

3.3. Дата определения и объявления призёров фотоконкурса: 23 марта 2021 года.

3.4. Срок передачи призов Фотоконкурса: с 24 по 31 марта 2021 включительно. Призы можно будет получить либо в Таллине по адресу Lootsi 8, либо в почтовом автомате Itella. Почтовые расходы несёт Соорганизатор.

3.5. Участник может прислать не более 2 фотографий.

3.6. Организатор производит проверку заявки на соответствие требованиям, изложенным в настоящих Правилах. Он имеет право отклонить заявку в случае, если она противоречит законодательству Эстонской Республики или требованиям, указанным в настоящих Правилах.

3.7. Участие в Фотоконкурсе означает полное и безусловное принятие Участником Фотоконкурса настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку и использование предоставленных Участником персональных данных.

3.8. Призёры Фотоконкурса дают своё согласие на размещение своих фотографий в итоговой фотогалерее конкурса на сайте www.egrcc.ee.

3.9. Отправляя фотографии для участия в Фотоконкурсе, Участники подтверждают, что являются их авторами и обладают исключительным правом на фотографии в объёме, необходимом для участия в Конкурсе, а также получили соответствующие разрешения от всех лиц, чьи права могут быть затронуты использованием фотографии в Фотоконкурсе. В случае предъявления претензий о защите интеллектуальных прав со стороны третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно урегулировать данные претензии. В случае нарушения чьих-либо авторских прав Организатор и Соорганизатор ответственности не несут.


4. КРИТЕРИИ ФОТОГРАФИЙ

4.1. На Конкурс принимаются только фотографии, сделанные в Греции. Категории фотографий следующие:

 • город
 • природа
 • культурное наследие

Каждый участник обязуется соблюдать Правила Конкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных на Конкурс, является верной и точной. Решение Организатора по всем вопросам, касающимся Конкурса, является окончательным.

4.2. К фотоконкурсу не допускаются следующие фотографии:

 • фотографии эротического содержания;
 • фотографии, пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный характер;
 • фотографии низкого качества и/или имеющие не относящиеся к сюжету надписи и водяные знаки (штампы, даты и т. д.);
 • фотографии, чьё содержание противоречит законодательству Эстонской Республики;
 • фотографии, не соответствующие теме Фотоконкурса;
 • коллажи

4.3. Каждая фотография должна сопровождаться комментарием, по возможности также указанием места и года съёмки.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ ФОТОКОНКУРСА

5.1. Призёрами Фотоконкурса будут являться:

 • 3 Участника, фотографии которых наберут наибольшее количество лайков на платформе конкурса: www.facebook.com/kreekatoit
 • 3 Участника, фотографии которых выберет жюри, сформированное Организатором и Соорганизатором